انتقال تخمدان توله یوز ماده تلف شده به پژوهشگاه رویان جهت ذخیره‌سازی انتقال تخمدان توله یوز ماده تلف شده به پژوهشگاه رویان جهت ذخیره‌سازی یوزپلنگ ایرانی در یک قدمی انقراض