������������ ���������� �������� ��������، صفحه 18