������������ ���������� �������� ��������، صفحه 16