������������ ���������� �������� ��������، صفحه 15