������������ ���������� �������� ��������، صفحه 12