������������ ���������� �������� ��������، صفحه 11