������������ ���������� �������� ��������، صفحه 10