ریاضی

خلاقیت علیه خلاقیت ...!

زیست آنلاین: لطفاً اگر خلاق نیستید، این نوشتار را کنار بگذارید؛ دردی از شما دوا نخواهد کرد. شاید بپرسید از کجا دریابیم که باید نوشتار را کنار بگذاریم یا خیر؟ شیخ پشم‌الدین کشکولی می‌فرماید: از دیدگاه خلاقیت، انسان‌ها دو دسته‌اند: گروهی که بسیار خلاقند، چرا که از کودکی به آنها چنین گفته‌اند و گروه دیگری که هیچ خلاقیتی ندارند؛ به آنها نیز از کودکی چنین گفته‌اند، آن هم صرفا بر مبنای نمره ریاضی.
1