اجتماعی
کد مطلب: 83452
10:51
11 آذر 1399

اعتراض سمن های میراث فرهنگی به پیش نویس قانون جامع آب

تصویب پیش نویس قانون جامع آب میراث فرهنگی را به خطر می اندازد/ وزارت میراث فرهنگی در تدوین قانون آب مشارکت داده شود

زیست آنلاین: ماده ۳۳ پیش نویس قانون جامع آب کشور با نگرشی کلی به موضوع میراث آب پرداخته و حتی می توان آن را مغایر با قانون برنامه ششم دانست.

به گزارش زیست آنلاین، پیش نویس نهم قانون جامع آب که در سال 93 از سوی وزارت نیرو تهیه شده بود اخیرا از سوی این مجموعه برای نظر خواهی انتشار عمومی یافته است. انتشار این پیش نویس موج گسترده ایی از اعتراضات کارشناسان حوزه های مختلف را در پی داشت  موجی اجتماعی که با اعتراض کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان آغاز شد و  با نامه رسمی شورای هماهنگی سازمان های غیر دولتی میراث فرهنگی؛ صنایع دستی و گردشگری خطاب به مونسان ابعاد جدیدی پیدا کرده است.

در نامه شورای هماهنگی سازمان های غیر دولتی میراث فرهنگی؛ صنایع دستی و گردشگری خطاب به مونسان وزیر میراث فرهنگی؛ صنایع دستی و گردشگری که نسخه ای از آن در اختیار زیست آنلاین قرار گرفته آمده است: پیش نویس قانون جامع آب فاقد جامعیت، بدون حضور ذینفعان حقیقی، دارای ایرادات متعدد فنی و حقوقی و در برخی موارد ناقض قوانین و مقررات سایر دستگاه ها است و به هیچ عنوان نمی تواند پایه ایی برای تنظیم لایحه ایی جامع در حوزه آب باشد.

در این نامه با اشاره به مبهم و کلی بودن ماده ۳۳ پیش نویس قانون جامع آب کشور که از سوی وزارت نیرو تهیه شده تاکید شده که ماده ۳۳ پیش نویس قانون جامع آب کشور با نگرشی کلی به موضوع میراث آب پرداخته و حتی می توان آن را مغایر با قانون برنامه ششم دانست.

ﻣﺎده ۳۳ پیش نویس قانون جامع آب چه می گوید :
 
وزارت ﻧﯿﺮو ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ذﯾﺮﺑﻂ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ، اﺣﯿﺎء و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﭘﺎﯾﺪار از آﺛﺎر و ﺳﺎزهﻫﺎي ﺗﺎرﯾﺨﯽ آﺑﯽ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮ روي آﻧﻬﺎ و ﺛﺒﺖ و ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎزي در ردﯾﻒ آﺛﺎر ﻣﻠﯽ و ﺟﻬﺎﻧﯽ درﺣﻮزهﻫﺎي آب و آﺑﻔﺎ ( آﺛﺎر و ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ آﺑﯽ در ﻣﺤﺪودهﻫﺎي درون و ﺑﺮون ﺷﻬﺮي) ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﯾﺠﺎد و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻮزهﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﯽ آب در ﻣﺮاﮐﺰ اﺳﺘﺎنﻫﺎ و ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺑﺰرگ و ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺮوﯾﺞ ﮔﺮدﺷﮕﺮي آﺑﯽ و اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪي ﻏﻨﯽ ﻧﯿﺎﮐﺎﻧﻤﺎن در ﮔﺬﺷﺘﻪ، اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ.

این تشکل مردم نهاد در ادامه نامه خود خطاب به وزیر میراث فرهنگی؛ صنایع دستی و گردشگری به منظور متوقف کردن روند تصویب قانون جامع آب در وزارت نیرو می نویسد: پیشنهاد می شود طی نامه‌ای به ریاست محترم جمهوری، ضمن متوقف کردن روند کنونی تصویب قانون جامع آب کشور، زمینه‌ای فراهم فرمایید تا با تشکیل کارگروهی از سایر ذی نفعان در دیگر بخشها با حضور نماینده وزارت میراث فرهنگی و تشکلهای فعال این بخش، اقدام به تدوین قانون جدید جامع آب کشور با رویکردی همراستا با سیاستهای کلان وزارت میراث فرهنگی انجام شود.

بنابر این گزارش پیش از این نیز تشکل  کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان به این قانون اعتراض کرد. عضو کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان در گفتگو با زیست آنلاین(لینک خبر) بر ضرورت تشکیل شورایی متشکل از همه ذی نفعان جهت تدوین قانون جامع آب تاکید و عنوان کرد: وزارت نیرو به تنهایی صلاحیت تدوین قانون جامع آب را ندارد.
زیست آنلاین در گفتگو با کارشناسان ضعف های پیش نویس قانون آب را در روزهای آینده بیشتر بررسی خواهد کرد.

اعتراض سمن های میراث فرهنگی به پیش نویس قانون جامع آب

 


اخبار مرتبط
همرسانی
لینک کوتاه:برچسب ها

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.