کد خبر: 82721 / 17 خرداد 1399 - 15:23

گزارش وضعیت نیروگاه های برقابی در سال 2019

زیست آنلاین: اتحادیه بین المللی برقابی هرساله گزارشی را از وضعیت نیروگاه های برقابی ارائه می دهد. گزارش سال 2020 این اتحادیه در شرایطی به وضعیت نیروگاه های برقابی می پردازد که همه گیری ویروس کووید 19 چشم انداز این صنعت را نیز مانند سایر فعالیتها تحت تاثیر قرار داده است.

به گزارش زیست آنلاین، انرژی پاک تولید شده از نیروگاه های برقابی در جهان در سال 2019 یک رکورد به چا گذاشت. ظرفیت نیروگاه های برقابی در این سال به 1308 گیگاوات رسید که نسبت به سال 2018 رشدی معادل1.2% را نشان می دهد.مقدار ظرفیت اضافه شده نیروگاه های برقابی در سال  2019، 15.6 گیگاوات بوده  است که4306 تراوات ساعت برق تولید کرده اند که رشدی معادل  2.5 درصد را نسبت به سال 2018 نشان می دهد.مقدار افزایش تولید در سال 2019 برابر با 106 تراوات ساعت بوده که تولید این برق پاک سبب کاهش انتشاری معادل 80 تا 100میلیون تن گازگلخانه ای در جهان شده است. کل انرژی تولیدی نیروگاه ای برقابی در سال 2019 توانسته است که ازانتشار 4 میلیارد تن گازهای گلخانه ای جلوگیری کرده و جدا از آن سبب کاهش ذرات معلق به میزان 148 میلیون تن،62 میلیون تن دی اکسید گوگرد و 6 میلیون تن اکسیدهای نیتروژن در جهان شده است.میزان انتشار گازهای گلخانه ای در چرخه عمر انواع نیروگاه ها در نمودار 1 محاسبه شده است. براین اساس نیروگاه های برقابی با تولید حدود18 گرم کربن به ازا هرکیلووات ساعت برق تولیدی در پایین ترین سطوح تولید گازهای گلخانه ای هستند.نیروگاه های برقابی حتی از نیروگاه های خورشیدی فتوولتائیک هم کمتر گاز گلخانه ای تولید می کنند.

نمودار 1- مقدار تولیدCO2 در انواع نیروگاه ها در چرخه عمر (گرم/ کیلووات ساعت)

 


بیشترین ظرقیت نصب در جهان به کشور چین با 356 گیگاوات اختصاص داشته و برزیل و آمریکا به ترتیب با 109 و 102 گیگاوات بعداز چین قرار دارند. ایران نیز با ظرفیت نصبی معادل 12 گیگاوات از کشورهای مهم در تولید نیرو گاه های برقابی در جهان است.(شکل 1)

 

شکل 1- ظرفیت نصب نیروگاه های برقابی درجهان به تفکیک کشورها

 

از این میزان ظرفیت نصب شده ،487 گیگاوات مربوط به منطقه آسیای شرق و پاسیفیک، 251 گیگاوات کشورهای اروپائی، 205 گیگاوات آمریکای شمالی و مرکزی،176 گیگاوات  آمریکای جنوبی،152 گیگاوات جنوب و مرکز آسیا و 37 گیگاوات مربوط به قاره آفریقا است.

کشورهایی که بیشترین افزایش در ظرفیت نصب شده در سال 2019 را داشتند برزیل (4.92 GW) ، چین (4.17 GW) و لائوس (1.89 GW) بودند. (نمودار 2)

نمودار 2-ظرقیت نصب شده جدید نیروگاهای برقابی در سال 2019 به تفکیک کشورها 

 

ایران نیز در این سال 150 مگاوات به ظرفیت نصب خود افزوده است و در رده سیزدهم جهان در توسعه ظرفیت نصب نیروگاه های برقابی درسال 2019 قرار دارد.(جدول 1)

جدول(1)-20 کشور برتر در توسعه نیروگاه های برقابی در جهان در سال 2019

 

 

ظرفیت نصب نیروگاه های تلمبه ذخیره ای:

ذخیره انرژی به شکل نیروگاه تلمبه ذخیره ای ،یا به عبارت دیگر "باتری آبی" جهان ، از نیازهای تغییر سیستم های انرژی پشتیبانی می کند.به خصوص در سیستمهایی که توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر را در دستور کار خود قرارداده اند.

نیروگاه های تلمبه ذخیره ای در حال حاضر بیش از 94 درصد ظرفیت ذخیره شده انرژی جهانی و بیش از 96 درصد انرژی ذخیره شده در شبکه های برق  را به خود اختصاص داده است.در طول سال 2019 ، ظرفیت نصب نیروگاه برق ذخیره سازی پمپ شده در سراسر جهان 304 مگاوات ساعت افزایش یافته است.میزان ظرفیت نصب شده نیروگاه های تلمبه ذخیره ای درسال 2019 برابر با 158 گیگاوات بوده که چین با حدود 30 گیگاوات ظرفیت نصب شده در صدر قرار داشته و ژاپن آمریکا در رده های بعدی قرار دارند.شکل زیر کشورهای برتر درزمینه توسعه نیروگاه های تلمبه ذخیره ای را نشان می دهد.

 

شکل 2- کشورهای برتر درزمینه توسعه نیروگاه های تلمبه ذخیره ای در سال 2019

 

 


منبع خبر:
https://zistonline.com/news/82721/گزارش-وضعیت-نیروگاه-های-برقابی-در-سال-2019/do