کد خبر: 74216 / 18 تیر 1397 - 04:30

تحليلی بر سياستهای حمايتی از انرژی های تجديدپذير

زیست آنلاین: تخفيف ها و كمكهای مالی، اعتبار مالياتی،مناقصه ها و مزايده رقابتی و حراج، گواهی انرژی های تجديدپذير و اندازه گيری خالص از جمله سياستهای حمايتی متفاوت به منظور گسترش انرژی های تجديدپذير هستند.

مقدمه 
 سياستهاي حمايتي متفاوتي براي گسترش انرژي هاي تجديدپذير در جهان به كار گرفته ميشود.تخفيف ها و كمكهاي مالي، اعتبار مالياتي،مناقصه ها و مزايده رقابتي و حراج، گواهي انرژي هاي تجديدپذير و اندازه گيري خالص از جمله اين سياستها هستند در اين مقاله تحليلي بر هريك از اين سياستها داشته و مواردي در خصوص  شيوه استفاده از آنها ارائه مي شود. 


 تخفيف ها و كمكهای مالی 

 تخفیف و کمک های مالی معمولا پرداخت های نقدی و تخفيفات انگيزشي نظير وام كم بهره  است كه توسط دولت به توليد كننده پرداخت يا ارائه مي شوداين سياستها بيشتر براي  حمایت از فن آوری های در حال ظهور یا يا كمك به بلوغ آنها مورد استفاده قرار مي گيرند. نقطه ضعف اين سياستها آن است كه عملكرد محور نيستند. بنابراین توسعه دهندگان انگیزه کمتری برای طراحی سيستم هاي کارآمد در طي دوره  بلند مدت دارند. زمانی که پرداخت هاي انگيزشي براساس كل هزينه هاي انجام شده صورت مي گيرد،ممكن است شرايطي به وجود آيد كه كه استفاده كنندگان از اين كمكها به طور مصنوعي هزينهاي تجهيزات را بيش از حد معمول اعلام كنند تا بتوانند از مقدار بيشتري از اين كمكها سود برند و يا تجهيزات با كيفيت پايين را برگزينند كه هزينه هاي نگهداري وبهره برداري آنها بيش از مقادير معمول براي اين هزينه ها است.   


 اعتبار مالياتی

اعتبار مالیاتی، کاهش بدهی مالیاتی است و معمولا محاسبه بر اساس درصدي از هزینه های پروژه و یا روي محصول پروژه (برای مثال $ / کیلووات ساعت) محاسبه مي شوداعتبار مالیاتی به درآمدهای دولت برای پرداخت  به توليد كنندگان در آینده نياز ندارد و امكان دارد سیاستامکان پذیرتري از کمک های مالي باشد. اما نقطه ضعف اين سياست آن است كه اعتبار مالیاتی  به مانعي، برای اشخاصي است كه هيچگونه بدهی مالیاتی نداشته و علاقمند به سرمایه گذاری در پروژه های انرژی تجدید پذیر هستند. چرا كه مزيتي را براي آنان به ارمغان نمي آورد. براي استفاده از اعتبار مالیاتی همچنين لازم است سهم آورده سرمایه گذار در سهام در این پروژه به قدري باشد كه بتواند از اين مزايا استفاده كند. در نتیجه، ساختار سرمایه پروژه ممکن است شامل نسبت بالاتری از آورده سهامداران باشد. اين امرشايد سبب گردد تا در مقايسه با شرايطي كه امكان تامين اين منابع از طريق اخذ وام ممكن باشد، هزينه بيشتري به پروژه تحميل گردد.


مناقصه ها و مزایده رقابتی و حراج

مناقصه رقابتی و مزایده ها اغلب با سیاست های RPS و سهمیه همراه است، اگر چه ميتوان از آنها در خارج از چهار چوب RPS نيز استفاده كرد. مناقصه رقابتی فرصتي برای كاهش قيمتهاي انرژي تجديدپذي ايجاد مي كند و سبب ايجاد  فرايند شفاف كشف قيمت ميشود. اين قيمتها معمولا به طور دوره ای ارائه شده است و نیازمند آن است تا توسعه دهندگان هزينه هاي معاملاتي را براي طي فرايند متحمل شوند. اين امر می تواند به عنوان یک مانع براي پروژه های کوچک عمل كند. به عنوان یک نتیجه، فرآیندهای رقابتی ممکن است در کشورهايی که در آن اهداف سیاست هاي انرژي هاي تجديدپذير  ،حمایت از تنوع اندازه پروژه و / یا جذب طیف گسترده ای از سرمايه گذاران در اين بازار است، مناسب نباشد.

گواهی های انرژی تجديدپذير قابل مبادله (REC)

اين گواهي ها براي اولين بار دراواخر دهه ۱۹۹۰ميلادي در آمريكا براي اجراي سياست "سبد استاندارد انرژي هاي تجديدپذير"  و سهميه بندي به كار گرفته شد. گواهي هاي انرژي تجديدپذير به عنوان يك محصول قابل مبادله علاوه بربرق توليدي   در اختيار توليد كنندگان قرار گرفته و مي تواند در بازارهاي مربوط به خود مبادله شده و درآمد بيشتري را براي آنها ايجاد كند. وقتي از گواهي هاي انرژي تجديدپذير استفاده مي كنيم با نوسانات زياد  قيمتهاي آن مواجه ايم.اين امر سبب ميشود كه گاهي اين قيمتها تحت تاثير جريمه ها و ساير روشهايي كه براي انطباق سياستهاي انرژي هاي تجديدپذير به كار گرفته مي شوند  قرار گرفته و سبب شود تا ميزان ريسك سرمايه گذاران انرژي هاي تجديدپذير افزايش يابد. به همين منظور با رشد وتكامل بازار هاي گواهي هاي انرژي تجديدپذير، سياستگذاران به دنبال روشهايي هستند تا در آن قيمتها با ريسك كمتري مواجه باشند. تعيين حداقل قيمت و انعقاد قراردادهاي بلند مدت ازجمله اين روشها هستند تا سرمايه گذاران در مقابل نوسانات قيمت در امنيت قرار گيرند.


اندازه گيری خالص

در اين روش توليد كنندگان برق از منابع انرژي تجديد پذير متعهد ميشوند تا مصارف خود را از منبع توليدي خودتامين و مازاد آن را به تحت قوانيني تبديل به اعتبار مصرف خود نزد شركتهاي تامين كننده برق نمايند. .  
در خصوص اندازه گيري خالص به اين نكته بايد توجه كرد كه سياست اندازه گيري خالص يك سياست تشويقي نيست و بيشتر سياست مديريت پرداخت صورتحساب برق است. در عين حال، اندازه گيري خالص قابليت  يك قرارداد بلند مدت را ندارد وظرفيت قراردادها با توجه به ميزان مصرف برق در آن ناحيه تعيين مي شود. در نتيجه به همين علت تامين مالي  طرحهاي تحت اين قرارداد سخت است.ان امر سبب مي شود تا به سبب  عدم وجود مصرف در يك منطقه در عين نياز به توسعه انرژی های تجديدپذير ، امكان توسعه آن ممكن نگردد. با اين حال   اندازه گیری خالص معمولا در ترکیب با مشوق های دیگر مانند تخفیف و یا کمک های مالی ميتواند محرك خوبي براي بازار باشد. بررسي هاي گذشته نشان ميدهد اين سياست به تنهايي قادر به انجام چنين تحركي نيست. 

تحليلی بر سياستهای حمايتی از انرژی های تجديدپذير


رقابت سياستها يا استفاده تركيبی از آنها

استفاده از سياستهاي فوق الذكر نيازمند آشنايي دقيق با آنها است .هنگامي كه درحال استفاده ازسياستها هستيم بسيار مهم است كه  به شباهتها و تفاوتهاي آنها  و مرزهاي ميان اين سياستها  آگاه باشيم.. شايد به نظر برسد كه سياستهاي پيش گفته در تضاد با يكديگرند و هريك بايد به تنهايي مورد استفاده قرار گيرند اما واقعا اين گونه نيست و اين سياستها را باهم تركيب كرد  و به طورهمزمان به كار برد .ا.تركيب خريد تضميني با روشهاي ديگر غيرممكن نيست.در طي دودهه گذشته بحث هاي زيادي در خصوص مزاياي هريك  از سياستهاي تشويقي انرژي هاي تجديد پذير مطرح بوده است بحث هاي اوليه در مورد خريد تضميني و مناقصه هاي رقابتي بود و پس از آن بحث در مورد خريد تضميني و گواهي هاي ظرفيت قابل مبادله.


دراواخر دهه ۱۹۹۰ بحث غالب در خصوص سياستهاي انرژي تجديدپذير در كشورهاي اروپايي ، انتخاب ميان سياست  قيمتهاي تضميني  و سياست مناقصه هاي رقابتي بود.كشورهايي نظير آلمان و داتمارك سياست قيمتهاي تضميني را پذيرفتند اما كشورهايي نظير ايرلند،فرانسه و انگلستان مناقصه هاي رقابتي را برگزيدند.نتيجه اين انتخاب ده سال بعد مشخص شد، آلمان و دانمارك به سرعت ظرفيت انرژي هاي تجديدپذير خود و به خصوص بادي را افزايش دادند.درحاليكه ظرفيت انرژي هاي تجديدپذير در انگلستان ،ايرلند و فرانسه رشد زيادي پيدا نكرد. فرانسه و ايرلند سياست خود را تغيير داده و سياست قيمت تضميني را در پيش گرفتند وانگلستان سياست گواهي هاي قابل تجارت را تحت قوانين تعهد انرژي هاي تجديد پذير جاري ساخت.  
در طول دهه  ۲۰۰۰اتحاديه اروپا تلاش كرد تا سياستهاي انرژي تجديدپذير را دركشورهاي اروپايي هماهنگ كند. گفتگوها در این دوره بيشتردر مورد دوسياستگواهي هاي قابل معامله و قيمت تضميني خريد وبا تاكيد بر ايجاد امنیت هريك  از اين سياستها براي سرمایه گذار و هزينه هاي ايجاد شده آنها بود. با وجود اين، سياست تشويقي غالب در اتحاديه اروپا ، قيمتهاي خريد تضميني بود. برخی از کشورها سیاست های تركيبي را تصویب کرده اند. به طور مثال در انگلستان، پس از تبديل سياست مناقصه رقابتي به گواهي هاي قابل معامله، اين كشور سياست قيمتهاي خريد تضميني را براي نيروگاه هاي كوچك مقياس ازآوريل ۲۰۱۰شروع كرد.ايتاليا  نيز در كنار استفاده ازسياست قيمت خريد تضميني براي نيروگاههاي خورشيدي از سياست گواهي هاي ظرفيت انرژي هاي تجديدپذير براي ساير نيروگاه هاي تجديدپذير بهره ميبرد.

سياستهای انرژی تجديدپذير در كشورهای در حال توسعه

به غير از معافيتهاي مالياتي رايج ترين سياست تشويقي در كشورهاي در حال توسعه ،سياست قيمتهاي تضميني است. بحث هاي مربوط به مقايسه و انتخاب سياستهاي انرژي هاي تجديد پذير همانند كشورهاي اروپائي در كشورهاي در حال توسعه نيز انجام ميشود.اين كشورها نيز در مرحله گذار  تبديل يك سياست به سياست ديگر هستند.. به طور مثال برزيل از سال ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰سياست قيمت تضميني خريد را كنار گذاشته و سيستم حراج را جايگزين آن كرده است. آرژانتين ،پرو،هندوراس،مكزيك ،مراكش،مصر و اروگوئه نيز همين رويه را در پيش گرفته اندو سياستهاي انرژي تجديدپذير خود را براساس سيستم مناقصه استوار كرده اند.در مقابل بسياري از كشورها در ۲۰ سال اخير سيستم قيمت تضميني برق را به سياستهاي خود افزوده اند. چين براي گسترش انرژي هاي بادي خود سياست قيمت تضميني را جايگزين سياست مناقصه  كرده است. مناقصه و قيمتهاي تضميني نقاط قوت و ضعف خود را دارند و اين باعث شده است تا بحث مقايسه اين دوسياست همچنان در اين كشورها جاري باشد.


سياستهای تركيبی انرژی تجدید پذیر

اگرچه سیاست های انرژی تجدید پذیر در اغلب موارد به عنوان گزينه هاي رقيب مورد بحث قرار ميگيرند اما ميتوان از بسیاری از سیاستهاي مورد بحث به صورت همزمان استفاده كرد. كشورهايي سياست خريد با قيمت تضميني را با ساير سياستها نظير، سهميه بندي ،اعتبارات مالياتي،پيش پرداخت، گواهي ظرفيت انرژي هاي تجديدپذير و اندازه گيري خالص تركيب كرده اند.. در ذيل به برخي از اين موارد ميپردازيم.


قيمت های خريد تضمينی و مناقصات رقابتی

در طول چند سال گذشته، چین با ترکیب سياست خريد قيمت تضميني ومناقصه با نتايج مطلوبي رسيده است.در اين سياست دومرحله اي،ازطريق مناقصه يك قيمت پايه براي هرتكنولوژي كشف ميشود و سپس با استفاده ازنتايج آن يك قيمت خريد تضميني اعلام ميگردد.
برخي ديگر ازکشورهای قيمت تضميني و مناقصه را به طور همزمان اجرا مي كنند. نظير آرژانتين كه از اين دوسياست به طور همزمان استفاده ميكند. در حالی که پرو سياست مناقصه را براي  برای انرژی های تجدید پذیر در داخل شبكه  و قيمت خريد تضميني را برای انرژی های تجدید پذیر خارج از شبکه در پيش گرفته است.


قيمتهای خريد تضمينی و سبد استاندارد انرژی های تجديدپذير

خريد تضميني و سبد استاندارد انرژي هاي تجديدپذير در گذشته دوسياست غير قابل جمع پذير بوده اند. اما امروزه استفاده همزمان از هردو سياست آغاز شده است. به طوريكه  تلاش ميشود تا از طريق قيمتهاي خريد تضميني به اهداف سبد استاندارد انرژي هاي تجديدپذير دست يابند. به طور مثال در فيليپين ، هند و آمريكا استفاده همزمان از سياست تركيبي سبد استاندارد انرژي هاي تجديدپذير،گواهي هاي قابل مبادله و قيمت خريد تضميني برق مشاهده مي شود. 


جمع بندی
با توجه به مطالب ارائه شده مشاهده ميشود كه سياستهاي حمايتي از انرژي تجديدپذير  داراي انواع مختلفي ميباشد كه هريك داراي مزايا و معايبي هستند. در عين حال ميتوان از يك يا تركيبي از آنها متناسب با مراحل توسعه انرژي هاي تجديدپذير سود برد پر واضح است كه برخي ازاين سياستها نظير تخفيف ها و كمكهاي مالي و قيمت هاي تضميني در مراحل اوليه توسعه انرژي هاي تجديپذير كارايي بيشتري داشته و پس از طي مراحل رشد  و توسعه و تحقق اهداف تعيين شده ميتوان از ساير روشها سود برد در عين حال توجه به اينكه اين سياستها رقيب يكديگر نبوده و حتي در برخي موارد مكمل يكديگر نيز هستند سبب ميشود تا  استفاده تركيبي از روشها نيز از جمله مواردي است كه بايد در سياستگذاري هاي توسعه انرژي هاي تجديپذير از آن سود برد.

 


منبع خبر:
https://zistonline.com/news/74216/تحليلی-بر-سياستهای-حمايتی-از-انرژی-های-تجديدپذير/do