کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

انواع آلودگی محیط زیست چیست؟

28 خرداد 1398 ساعت 12:00

زیست آنلاین: مسأله آلودگي يكي از مهمترين و حادترين مسائل ناشي از تمدن انساني در جهان امروز به شمار مي رود، در این خصوص عاملان مهمی در طبیعت وجود دارند که می توانند آثارمخربی روی محیط زیست ایجاد کند


به گزارش زیست آنلاین،  آلودگی محیط زیست از منابع گوناگون صورت می‌گیرد. با پیشرفت تمدن بشری و توسعه فن‌آوری و ازدیاد روز افزون جمعیت ، در حال حاضر دنیا با مشکلی به نام آلودگی در هوا و زمین روبرو شده است که زندگی ساکنان کره زمین را تهدید می‌کند. بطوری که در هر کشور حفاظت محیط زیست مورد توجه جدی دولتمردان است. امروزه وضعیت زیست محیطی به گونه‌ای شده است که مردم یک شهر یا حتی یک کشور از آثار آلودگی در شهر یا کشور دیگر در امان نیستند.

تعريف محيط زيست :محيط زيست عبارتست محيطي  شامل هوا ، آب ، خاك ، منابع طبيعي ، گياهان ، جانوران ، انسان و روابط متقابل بين آنها كه سازمان در آن فعاليت مي نمايد.

۱ ) محيط زنده :منابع انساني

منابع طبيعي

۲ ) محيط غير زنده :آب

هوا

خاك

تعريف آلودگي :آلودگي عبارتست از پخش يا آميختن مواد خارجي به آب ، هوا ، خاك به ميزاني كه كيفيت فيزيكي ، شيميايي و يا بيولوژيكي آن را به گونه اي تغيير دهد كه به حال  انسان ، ساير موجودات  و آثار و ابنيه مضر باشد . طبق اين تعريف آلودگي لزوما شامل خسارات فيزيكي نمي باشد . ايجاد وقفه در فعاليتهاي انساني خود آلودگي است . مثلا يك درياچه را كه نمي توان براي قايق سواري مورد استفاده قرار داد را آلوده مي خوانند .

منابع آلودگي :الف : طبيعي : مثل فعاليت آتش فشان ها ، زلزله ، سيل

ب: مصنوعي : رشد جمعيت ، وسايل نقليه موتوري و صنايع

انواع آلودگیآلودگيهاي محيط زيست به دو دسته تقسيم مي شوند :

الف ) آلودگيهاي غير قابل تجزيه : مانند پلاستيك ، لاستيك هاي سنتيك و ..........ب ) آلودگيهاي قابل تجزيه : مواد آلي مثل فاضلاب انساني و زايدات حيواني و كشاورزي ( لاشه حيوانات و انسان )انتشار آلودگی بر حسب منبع آلودگیالف ) منابع آلودگي مشخص ، نقطه اي يا كانوني : مثل ورودي فاضلاب و يا دودكش كارخانه كه به صورت عيني باعث آلودگي هوا مي شود .ب) منابع آلودگي غير مشخص ، غير نقطه اي يا غير كانوني : مثل گازها و دودهاي موجود در خيابان كه به صورت عيني ديده مي شود .انواع آلودگی محیط زیستآلودگي هواآلودگي آبآلودگي خاكآلودگي صوتيآلودگي حرارتيآلودگي نفتيآلودگي راديو اكتيو آلودگی هواآلودگي هوا يكي از پديده هاي زندگي مدرن امروزي و ناشي از تمدن است كه در اثر فعاليت هاي شبانه روزي بشر بوجود مي آيد . اين تمدن ناشي از توليد مواد غذايي ، صنعتي ، كالاهاي مختلف و انرژي است .   تداوم اين آلودگي ها باعث بيماري ها يا اختلالاتي براي انسان ، حيوانات و گياهان  ايجاد مي كند و به ميزان قابل ملاحظه اي ، زندگي بشر را به مخاطره مي اندازد .عوامل ایجاد کننده آلودگی هواگرد و غبارذرات معلقگازهاي گلخانه اي ( CO,CO۲,SOX, NOX  ) حاصل از توليداتخروجي دودكشها و اگزوز خودروهابخارات مواد شيمياييگاز متان ناشي از شيرابه زباله هاتشعشعات يونيزه و غير يونيزهگرماي بيش از اندازه زمين آلودگی هوا

گازهاي مخرب و ميزان سهم آنان در اثر گلخانه اي :دي اكسيد كربن      ۷۶% عمده ترين عامل در سوراخ لايه اوزونمتان                     ۱۳%اكسيد نيتروژن        ۱۶%فلوئور كربن (CFC)    ۵ %اثر آلودگي هوا بر انسانمتوقف ساختن فعاليت هاي مژك هاي سلول مخاط مجاري تنفسياثر تحريكي بر روي مخاط مجاري تنفسي و بروز سرفهتحريك چشم به صورت خارش ، سوزش ، اشك ريزش و كاهش ديدسر درد و رخوتتاثير روي سيستم گردش خون و مكانيسم خونسازتشديد و بروز بيماري هاي تنفسي مثل آسم ، برونشيت مزمن ، احتمالا سرطان ريهبيماري هاي قلبي ، عروقي، ريوي  ، نارسائيهاي قلبيسرطان پرده جنب و سفاق ( پرده بين قلب و احشام )منابع آلاينده هوامنابع متحرك كه همان وسايط نقليه شهري و روستايي هستند كه از بنزين ، گازوئيل ، يا سوخت فسيلي ديگر استفاده مي كنندمنابع ثابت كه همان مراكز صنعتي و كارخانجات داخل و خارج شهرها هستند كه از سوخت يا زغال سنگ استفاده مي كنند .مراحل شدت آلودگيبه طور كلي در سه مرحله نشاند داده مي شود:

مرحله هشدار يا Alter :مرحله است كه غلظت آلوده كننده به حدي رسيده كه بايد اولين مرحله اقدامات كنترل شروع شود .

مرحله اخطاريه Warning  :مرحله ايست كه نشان مي دهد كيفيت هوا به همان منوال رو به افزايش است و بايد اقدامات كنترلي اضافه صورت گيرد

مرحله اضطراري Emergency  :مرحله اي است كه نشان مي دهد كه كيفيت هوا به مراتب رو به وخامت مي رود و به حدي است كه خطرات جدي براي سلامت انسان خواهد داشت و بايد همه جانبه و سريع با تمام اختيارات به مرحله اجرا گذارده شود. 

 آلودگی آب

 آلودگي آب :آلودگی آب، بر اثر فعاليتهاي انساني در تركيب يا خواص آن به طور مستقيم و يا غير مستقيم تغييراتي را ایجاد می کند که میتوان گفت پس از آن، آب تا حدي بطور طبيعي  نامطلوب می گردد . يا بعبارتي ديگر آبي را آلوده مي گويند كه مقدار اكسيژن محلول در آن از مقداري كه براي زندگي آبزيان ضروري است كمتر باشد . در صورت مخلوط شدن با عوامل آلوده كننده مخصوصا مواد آلي مثلا از طريق تخليه فاضلاب به  آب ، اين مواد به علت خاصيت اكسيد شوندگي شديد ، با مصرف اكسيژن محلول در آب ، اكسيد شده و لذا اكسيژن محلول در آب به شدت تقليل يافته تا جايي كه گاه مقدار آن به صفر مي رسد .

در حقیقت، آلودگي آب بر اثر ورود فاضلاب انساني ، بهداشتي ، خانه ها و فاضلابهاي صنعتي و كارخانجات به منابع آبی ایجاد می شود.

آلودگي در آب مشكلات زير را در  بر دارد :كاهش ميزان اكسيژن محلول در آبمشكلات زندگي براي موجودات آبزيتلف شدن و احيانا كوچ كردن موجودات آبزي از محل آب آلوده شدهآلوده كننده هاي آب  :عوامل بيماري زامواد مصنوعي آليمواد مغزي گياهي ( كودهاي شيميايي )نفتمواد معدنيمواد معلق و رسوباتمواد راديو اكتيوحرارت و گرمامنابع آلودگي آبها :آلودگي ناشي از فاضلابآلودگي ناشي از پسابهاي صنعتيآلودگي ناشي از پسابهاي كشاورزيساير آلوده كننده هاآلودگي هاي ناشي از  تخليه پسابهاي صنعتي در آبها:اسيديته آب را بالا ببرد  .باعث قليايي شدن آب گردد .غلظت مواد محلول در آب را زياد كندچربي و روغن داخل آب را زياد نمايدفلزات سنگين را كه اكثرا در غلظت هاي بسيار كم باعث مسموميت مي شود افزايش دهند .گازهاي سمي و بدبو را داخل آب كند .مواد معلق و مواد رنگي آب را  افزايش دهد .باعث ورود مواد راديو اكتيو به آبها گردد .آلودگي خاك :

آلودگي خاك :آلودگي خاك بيشتر بواسطه  زباله و فاضلاب و همچنين نشتي و نفوذ مواد نفتي و روغني و اسيدي و ......... به زمين ايجاد مي شود مهمترين گازهاي آلوده كننده CO,CO۲.CH۴.SH۴ است اين گازها در خاك نيز توليد آلودگي مي كند . پلاستيك مهمترين زباله اي است كه سال ها در خاك باقي مي ماند و تنفس خاك را مختل  مي كند .

انواع زباله ها و آلودگیزباله هاي شهري  : مانند پسابهاي غذايي ، آشغال ، خاكستر و ضايعات ساختماني و نوسازي بناها ، زباله هاي ناشي از عمليات تصفيه آب و ..................زباله هاي صنعتي : زباله هاي ناشي از فعاليتهاي صنعتي و تجاريزباله هاي خطرناك : مانند راديو اكتيو ، مواد شيميايي ، زباله هاي بيولوژيكي ، زباله هاي قابل اشتعال ، مواد منفجره  و ......... منابع اصلي زباله هاي بيولوژيكي خطرناك ، بيمارستانها و مراكز تحقيقي بيولوژيكي مي باشند .انواع ضایعاتفلزي : مانند آهن آلات و بشكه هاي خالي و ........غير فلزي : مانند پلاستيكي و چوبيسوختهاي فسيلي : مانند گازوئيل ها و بنزين هاي مصرفيكاغذ ها و كارتنآلودگي صوتي يا صدا :

آلودگي صوتي يا صدا :صوت عبارت است از امواجي كه از ارتعاش سريع اجسام جامد ، مايع و گاز توليد مي شود .استانداردهاي صدا براي انسان در روستاها و نواحي شهري متفاوت است .در مناطق روستايي  در روز ۴۰db و در شب ۳۰dbدر مناطق شهري  در روز ۵۵db و در شب ۴۵dbمنابع تولید صداترافيكصنايعفعاليتهاي ساختماني و مراكز تجاريمنابع آلوده کننده صوتیصداي حاصل از تردد ماشين ها وسايط نقليه سبك و سنگينصداي حاصل از كاركرد ژنراتورهاصداي حاصل از كاركرد توربين هاهر منبع توليد صداکنترل آلودگی صوتیكاهش يا حذف منابع صوتيجلوگيري از انتقال صدا ، مثلا دو لايه كردن شيشه ها  و يا پشم شيشه در سقف خانه ها استفاده كنيم و درختكاري يا فضاي سبز ، چون در  گياهان  بافتي وجود دارد كه كلانشيم ناميده مي شود و اين بافت صدا را از محيط جذب مي كند و از آلودگی صوتی میکاهد.استفاده از گوشيآموزشآلودگي حرارتي  :

آلودگي حرارتي  :عبارتست از حرارت بيش از اندازه آبها خصوصا درياها ، اقيانوس ها كه باعث مرگ و مير هزاران جانور آبزي و جلبك ها مي شودمی توان گفت، اين آلودگي بيشتر ناشي از تخليه آب خنك كننده هاي راكتورهاي اتمي به آب دريا يا اقيانوس ها مي باشد . اين پديده همه روزه تعداد زيادي از جانوران آبزي را از بين مي برد .

آلودگي نفتي يا Oil Polution :

آلودگي نفتي يا Oil Polution : آلودگي نفتی يكي از مشكلات عمده و عديده امروز محيط زيست ماست . هر روز با واژگون شدن و تخليه آب آغشته به نفت اين نفتكش ها مقدار زيادي نفت و مشتقات آن وارد اقيانوس ها مي شود نفت و مشتقات وارد شده در آب روي سطح آب قرار مي گيرد و مانع از تبادل اكسيژن بين هوا با آب شده و همچنين مانع از رسيدن نور به آب مي شود و در نتيجه ميزان زيادي از موجودات آبزي بر اثر اين حوادث از بين مي روند .

آلودگي ناشي از مواد راديو اكتيو و پرتوها :

آلودگي ناشي از مواد راديو اكتيو و پرتوها :آلودگي ناشي از مواد راديو اكتيو به دو صورت طبيعي و غير طبيعي وجود دارد :

طبيعي:تشعشعات اشعه هاي راديو اكتيو از مواد معدني

فعل و انفعالات اشعه كيهاني با گازهاي موجود در هوا

غير طبيعي :مانند تشعشعات و مواد راديو اكتيو حاصل از آزمايشات هسته اي و زباله هاي حاصل از اين آزمايشات

مشكلات عمده زيست محيطي جهان :گرم شدن زمين

اثر گلخانه اي

سوراخ شدن لايه ازون

تخريب زيستگاهها

از بين رفتن ذخاير ژنتيكي

آلودگي آبهاي روي زمين

ضايعات و تشعشعات راديو اكتيو

كمبود غذا

افزايش بي رويه جمعيت

آلودگي آبهاي اطراف

عصر يخبندان مجدد

اصل پنجاهم قانون اساسي :حفاظت محيط زيست كه نسل امروز و نسل هاي بعد بايد در آن حيات اجتماعي رو به رشد داشته باشند ، وظيفه عمومي تلقي مي گردد .

از اين رو فعاليتهاي اقتصادي و غيره از آن محيط زيست را آلوده مي كنند ، ممنوع مي باشد .

راه حل هاي زيست محيطي:استفاده از عناصر قابل بازيافتكنترل آزمايشات هسته ايكنترل مصرفعدم استفاده از هيدرو كربن ها ( CFC)كنترل مواد آلايندهكنترل استفاده از ذخاير طبيعي و معدنيپيدا كردن روش دفع صحيح ضايعات هسته اي توصيه هاي زيست محيطي :

توصيه هاي زيست محيطي :اشاعه فرهنگ حمايت و حفاظت از محيط زيست ، شناساندن خطرات و بحرانها و ايجاد علاقه به نجات كره زمين در افراد خانواده .صرفه جويي در مصرف انرژيصرفه جويي در مصرف آباستفاده كمتر از دترژنها و مواد شوينده و پاك كننده هاي شيمياييمبارزه طبيعي با آفات گياهياهميت دادن به گياهان و حفظ محيط سبزصرفه جويي در مصرف كاغذاستفاده از پاكت  بجاي كيسه پلاستيكيزباله كمتر توليد كنيماز گونه هاي مختلف حيات وحش حفاظت كنيمآموزش حفظ محيط زيست به كودكانبه طور كلي نكات ريز در زندگي روزمره خودتان را با ديد زيست محيطي توجيه كنيد .چرا توسعه پايدار :برآوردن نيازهاي نسل حاضر بدون لطمه زدن به قابليت نسلهاي آينده در برآوردن نيازهايشان

مفهوم توسعه پايدار :مديريت فعاليتهاي تاثير گذار بر محيط زيست به نحوي كه اطمينان حاصل نمائيم كه وضعيت محيط زيست براي نوه هاي ما بدتر از وضع كنوني نشود

مزاياي ISO۱۴۰۰۱  :كاهش آثار زيانبار صنايع بر محيط زيستافزايش بهره وري و ارتقاء بازدهياستفاده مطلوب از انرژي توام با افزايش بكارگيري انرژيهاي تجديد پذير و صرفه جويي در مصرف انرژيبكارگيري مواد و فرآيندهاي كه اثرات سوء كمتري بر محيط زيست دارد . ايجاد زمينه هاي مساعد براي استفاده از روشهاي بازيافت و بكارگيري مجدد موادمزاياي استقرار سيستم مديريت زيست محيطي :تقليل هزينه هاورود به بازار جهانيافزايش اعتبار و مقبوليت اجتماعيفراهم شدن زمينه رقابت سالم و مفيدتوسعه پايدار در سايه ملحوظ داشتن هزينه هاي تخريب محيط زيستجهت مشاهده مهمترین مطالب مرتبط می توانید بر روی هر یک از عناوین زیر کلیک کنید:

انواع پایش محیط زیست کدامند

 

 

 

 

 

 


کد مطلب: 81052

آدرس مطلب :
https://www.zistonline.com/news/81052/انواع-آلودگی-محیط-زیست-چیست

زیست آنلاین
  https://www.zistonline.com