������������ ���������� �������� ��������، صفحه 17