������������ ���������� �������� ��������، صفحه 14