انرژی، صفحه 168

الزام واحدهای آلاینده به جبران خسارت‌های زیست محیطی

سرپرست معاونت فنی اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران گفت: براساس ماده ۴۵ قانون وصول درآمدهای دولتی کارخانجات، کارگاه ها و واحدهای صنعتی و معدنی موظفند یک در هزار فروش تولیدات خود را در هر سال به حساب جداگانه ای نزد خود واریز و از محل وجوه این حساب هزینه های مربوط به حفاظت محیط زیست و کنترل آلودگی ها را طبق مقررات پرداخت نمایند.