•  سه شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۶ , ساعت ۰۲:۱۶ ب.ظ
  •  0 دیدگاه
  •  خبر
  • کد خبر : ۶۳۵۳۸

بهره وری سبز،اقتصادسبز


دکتر زهرا عابدی

زیست آنلاین:صنعتی شدن کشورها ، افزایش مصرف گرایی وبهره برداری بیش از حد ازمنابع طبیعی بخصوص سوختهای فسیلی بدون توجه به نسلهای آتی موجب بروز مشکلات عدیده زیست محیطی ازجمله گرمایش جهانی ، تغییرات اقلیمی ،آلودگی آب و هوا ، خشک شدن منابع آبی و سفره های زیرزمینی ، کاهش تنوع زیستی ومسائلی ازاین قبیل گردیده است.

بهره وری سبز باآینده نگری ،برگرفته از تلفیق دوواژه کلیدی بهبود بهره وری وحفاظت از محیط زیست است که به عنوان یک راهکار و نوآوری در مسیر دستیابی به اقتصاد مقاومتی و توسعه پایدار ،بر صیانت از محیط زیست ، بهینه سازی مصرف وبهره برداری از منابع طبیعی ، توسعه و رشد مستمر اقتصادی تاکیددارد.
استراتژی بهره وری سبز با بکارگیری از ابزارها وتکنیک های مرتبط ازطریق ارزیابی عملکرد بنگاههای اقتصادی ( اعم ازبنگاههای تولیدی ، خدماتی ، صنعتی وکشاورزی ) ،قیمتگذاری هدررفت ها وضایعات منابع اقتصادی درفرآیندتولید،تلاش در جهت کاهش آلودگی واثرات مخرب زیست محیطی بنگاهها ،موجب ارتقابهره وری ،سود، رقابت پذیری وبهبودکیفیت زندگی بشرمیگردد.
بهره وری سبز در صنعت، تنها به تغییر تکنولوژی وفناوری تاکید ندارد بلکه با تمرکز بر استفاده کارا وبهینه از مواداولیه ،انرژی وآب جهت کاهش تولید ضایعات وتوجه به محیطزیست درتمام مراحل تولید ویا دوره حیات محصول ، موجب تغییر نگرش درتمام سطوح بخش مدیریت میشود.
درنتیجه کاهش مصرف نهاده های تولید به ازای یک مقدار مشخص تولید و یا ارائه خدمات ،کاهش هزینه های تولید ،کیفیت ورقابت پذیری محصولات در سطح ملی وجهانی ارتقا می یابد که رشد اقتصادی را بهبود می بخشند.  بنابراین ازپیامدهای کلیدی بهره وری سبز، رشداقتصادسبز می باشد. بطورکلی بکارگیری بهره وری سبز درهمه صنایع وبنگاههای تولیدی کوچک وبزرگ ،افزایش سودآوری ورشداقتصادی راباتوجه به مسائل زیست محیطی به همراه دار که می توان آن را نگرشی دوستدارمحیط زیست دانست.
طبق بیانیه های مقام معظم رهبری در راستای قدم نهادن کشور در مسیر اقتصاد مقاومتی و توسعه پایدار ،بهره وری سبز یک استراتژی مهم دراین راستامحسوب میشود .

* عضو هیئت علمی ومدیرگروه اقتصادمحیط  زیست واکوتوریسم دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم و تحقیقات


 اخبار مرتبط:  

ارسال نظر:

capcha

 نظرات  

نظرسنجی


به نظر شما سرمایه گذاری جهت ارتقا بهره وری انرژی در کدامیک از بخش های زیر تاثیر بیشتری بر کاهش مصرف انرژی در آینده دارد؟
jyane construction
نانوسینا