مگس میوه

خسارات اقتصادی مگس مدیترانه ای در جهان

زیست آنلاین: از نگاه اقتصادی، مگس های میوه، مهمترین خانواده حشرات در خصوص آسیب رسانی به محصولات باغی هستند. مگس مدیترانه ای از جمله این مگس ها است که می تواند زیان های اقتصادی مستقیم و غیر مستقیمی را بر باغات میوه وارد کند.
1